053 278 009

news

  • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิคส์

  •    2019-03-27

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิคส์