053 278 009

news

  • การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

  •    2020-11-11

    การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล
    ผู้เผยแพร่ - ดร.ประมวล   พลอยกมลชุณห์ ประจำปีการศึกษา 2563