053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับการประเมินเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2563 จากคณะกรรมการประเมิน โดยมี ดร.พิกุล เลียวสิริพงษ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ