053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1

นายศิวะบรรณกรณ์  เสาร์คำ
นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
เรียนร่วมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ คณะสหเวชศาสตร์ สาขาการจัดการการกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์