053 278 009

news

  • R

  •    0000-00-00

    วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม