053 278 009

news

  • R

  •    0000-00-00

    วันที่ 20-21 มีนาคม 2566 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน และการนำนโยบายเพื่อไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่และเป็นกรอบการดำเนินงานต่อไป โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร