053 278 009

news

  • R

  •    0000-00-00

    วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นของโรงเรียน