053 278 009

news

  • R

  •    0000-00-00

    วันที่ 16 มีนาคม 2566 อาจารย์และคณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและเด็กหูหนวกตาบอด ของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวัชชิระ หาญกล้า หัวหน้างานพัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา พร้อมด้วย นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้