053 278 009

news

  • R

  •    0000-00-00

    วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร และครูผู้สอนที่มีความสนใจ เข้าร่วมการประชุมรับฟังสภาพการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)