053 278 009

news

  • R

  •    0000-00-00

    วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 งานประกันคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมวิพากษ์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา