053 278 009

news

  • R

  •    0000-00-00

    วันที่ 22-25 มีนาคม 2566 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานฝ่ายวิชาการและเลขานุการ ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 539/ 2566 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม