053 278 009

news

  • R

  •    0000-00-00

    วันที่ 27 เมษายน 2566 นางนงนุช จาแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางฐิตาภา เรืองอร่าม เข้าร่วมการหารือร่วม 5 ฝ่าย เพื่อเตรียมเปิด “ค่ายเยาวชน พิทักษ์และรักษาทะเล (เด็กพิเศษ)” จัดโดย คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่