053 278 009

news

  • R

  •    0000-00-00

    วันที่ 25-27 เมษายน 2566 นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวพิชญนันท์ กุลนุชิต ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ แนวทางระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของเด็กพิการและด้อยโอกาส ด้วยรูปแบบผสมผสาน (Online และ Face to Face) จัดโดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี กรุงเทพมหานคร