053 278 009

news

  • B

  •    2024-01-10

    ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์  จังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ