053 278 009

news

  • B

  •    2024-02-15

    ประกาศโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
    เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ