053 278 009

Hornor and Pride

Hornor and Pride

รางวัลสถานศึกษาดีเด่น โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประจำปีงบประมาณ 2555

รางวัลคนดีศรีนันทนาการ จากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี2557 นายกฤตนัย  เสือยื้ม

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และประถมศึกษา - มัธยมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สถานศึกษายอดเยี่ยม สพฐ. OBEC AWAED ประจำปี 2555