053 278 009

เกียรติและความภาคภูมิใจ

เกียรติและความภาคภูมิใจ

นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559 
ด.ญ.พรรวษา  ศรีกุณะ

สถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี 2559

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2555

รางวัลสถานศึกษาดีเด่น โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประจำปีงบประมาณ 2555