053 278 009

การจัดการศึกษาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
     การจัดการเรียนการสอน
     นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาและฝึกวิชาชีพแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม   คือ
  1. กลุ่มที่เตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ตั้งแต่ ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการฝึกการเขียน การอ่านอักษรเบรลล์ การฝึกทักษะการใช้ไม้เท้า ในการเดินทาง
  2. กลุ่มนักเรียนที่เรียนร่วมกับเด็กปกติ สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมและจบการศึกษาช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนจะส่งเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติตามโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย , โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ , โรงเรียนหอพระ , โรงเรียนธรรมราชศึกษา, วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่,วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยนักเรียนจะพักอยู่ในโรงเรียน และเดินทางไปโรงเรียน เรียนร่วมแบบไปเช้า – เย็นกลับ
      3.  กลุ่มนักเรียนฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนที่มีความพิการซ้อน และไม่สามารถศึกษาในสายสามัญได้