053 278 009

ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหาร

ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายองอาจ  แก้วจา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน


 
                                                                                                          ​   
              นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม                                          นางสาวศิริวรรณ    อ่อนเกตุ                
                         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                                         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ                          
                                                                                                                        
         นางสาวนงนุช     เสือโต                                         นางสาวสุมาลี     เรือนตื้อ              
             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน