053 278 009

ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหาร

นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางมธุฤดี  ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ศ.3


นางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ศ.2
 
                                                                                                          ​   
                   นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม                                     นางสาวศิริวรรณ    อ่อนเกตุ                
                              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ                          
                                                            นางสาวนงนุช         จาแก้ว                                    นางสาววิชิตา   เกศะรักษ์                                 นางสาวชุตินธร   เหล่าโกศลวัฒน์        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน                       หัวหน้างานงบประมาณ