053 278 009

ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหาร

นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางมธุฤดี  ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ศ.3


นางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ศ.2
 
                                                                                               
                       นางสาวศิริวรรณ    อ่อนเกตุ                                                         นางสาวนงนุช  จาแก้ว
           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ                                                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
 
                                                                                                 
                 นางสาววิชิตา   เกศะรักษ์                                นางสาวชุตินธร   เหล่าโกศลวัฒน์                        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน                                 หัวหน้างานงบประมาณ