053 278 009

ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหาร

นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางมธุฤดี  ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
                                                                      
                                 
                             นางสาวศิริวรรณ    อ่อนเกตุ         
                                            นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์        
                                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการ                                                               ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
                                            
                                                                                                                                                               
                            นางสาวชุตินธร   เหล่าโกศลวัฒน์                                                      นางสาวนงนุช  จาแก้ว                                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ และแผนงาน                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                 
                                                                                                                         
                                           นางสาววิชิตา   เกศะรักษ์                                                                              นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ                                                              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน                                              หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ     
               
                                     

                                    นายพนม บุญตอม
                             หัวหน้ากลุ่มบริหารตามนโยบาย

                              (ศูนย์ฝึกอาชีพอำเภอสันทราย)