053 278 009

ฝ่ายบริหาร                                           ฝ่ายบริหาร

ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายองอาจ  แก้วจา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน


 
                                                                                                          ​                                        
   นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม                             นางสาวศิริวรรณ    อ่อนเกตุ                               
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ                           

                                                               
                               นางสาวนงนุช     เสือโต                                  นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน