053 278 009

ฝ่ายบริหาร                                           ฝ่ายบริหาร

ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายองอาจ  แก้วจา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน


 
                                                                                          ​                                        
นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม                             นางสาวศิริวรรณ    อ่อนเกตุ                                นางสาวนงนุช     เสือโต
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล                             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ                           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


                                                                      
                                                                            นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
                                                                   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน