053 278 009

ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

     ตั้งขึ้น โดยคณะกรรมการมูลนิธิช่วยและให้การศึกษาคนตาบอดภาคเหนือแห่งประเทศไทย    โดยนายวรศักดิ์     นิมานันท์ เป็นผู้ก่อตั้ง เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ.2503 อาศัยบ้านเช่าของนายแพทย์มนูญ แมนมนตรี เป็นสำนักงานชั่วคราว     เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ได้เสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และได้พระราชทานวโรกาสให้คณะกรรมการ ครู และนักเรียนของโรงเรียนได้เข้าเฝ้าฯ  พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนทรัพย์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน และเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2507  ในปีพ.ศ.2523 ทางมูลนิธิช่วยและให้การศึกษาคนตาบอดภาคเหนือได้โอนกิจการขอโรงเรียนให้กับกองศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ชื่อขณะนั้น)  เปิดสอนในระดับประถมศึกษาโดยเน้นทางด้านการฝึกอาชีพและวิชาสามัญ
  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น(ตาบอด) ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ที่หลากหลายรูปแบบ ในลักษณะอยู่ประจำ (กินนอนในโรงเรียน) มีเขตพื้นที่บริการ 17 จังหวัดภาคเหนือฯการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น(ตาบอด)เป็นการให้แสงสว่างบนทางชีวิตใหม่ให้พวกเขามีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ เพราะถึงแม้คนเหล่านี้จะอยู่ในโลกของความมืดมิดแต่พวกเขายังมีสมองสองมือที่จะคิดจะทำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและชุมชน ขอเพียงโอกาสและความเข้าใจของท่าน ช่วยมีจิตเมตตาแบ่งปันน้ำใจ บริจาคเงิน สิ่งของ สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยี ตลอดถึงปัจจัยอื่นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียนตาบอดตามแต่จะกรุณาและท่านยังสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีเงินได้เป็น 2 เท่า ของจำนวนบริจาค