053 278 009

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ : นายชยุต ข่าขันมะลี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าราชการครู


นางมธุฤดี  ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ศ.3

 

นางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ศ.2

นายวิทยาคม  ศรีโสภารัตน์
ครู ค.ศ.3

นางสาวนงนุช  เสือโต
ครู ค.ศ.3

นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
ครู ค.ศ.3

นางเนื้อน้อง  จามา
ครู ค.ศ.2

นางฟองศรี  มอนไข่
ครู ค.ศ.3

นางนงนุช  จาแก้ว
ครู ค.ศ.3

นางภรณ์ศิณี  ขันแก้ว
ครู ค.ศ.2

นางสาววิชิตา  เกศะรักษ์
ครู ค.ศ.3

นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
ครู ค.ศ.2

นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์
ครู ค.ศ.3

นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
ครู ค.ศ.3

นางเพ็ญทิวา  จิตวรางคณา
ครู ค.ศ.2

นางสาวฌิลลี ศรีนุ
ครู ค.ศ.2

นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
ครู ค.ศ.2

นางสาวพัทยา ใจแช่ม
ครู ค.ศ.2

นายพนม บุญตอม
ครู ค.ศ.2

นายวัชชิระ หาญกล้า
ครู ค.ศ.2

นางสาวภรณ์รัชต์  บุญมาก
ครู ค.ศ.2

นายอรรถณพ  คุ้มมี
ครู ค.ศ.1

นายธนากร  ทิพรัตน์
ครู ค.ศ.1
นางสาววรารัตน์  ผลถวิล
ครู ค.ศ.1

นายสมบัติ  กุมลาชัย
ครู ค.ศ.1

นางเรณู  ทรงคำ
ครู ค.ศ.1

นางสาวสุทิศา นาราศรี
ครู ค.ศ.1

นายวิทยา  คล้อยตาม
ครู ค.ศ.1

นายสงกรานต์  บุญช่วย
ครู ค.ศ.1

นายกฤษณ์  ชิณกะธรรม
ครู ค.ศ.1

นางสาวอัณณ์ชญาณ์  สุริยพงศ์
ครู ค.ศ.1

นางสาวศริณญา  วงศ์ฝั้น
ครู ค.ศ.1

นางสาวสุดาทิพย์  คิดหมาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลดา  ชลวิวัฒน์มงคล
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชากร  แก้วคำ
ครูผู้ช่วย
   
       

พนักงานราชการ
 

นางสาวภารดี  ปัญญานาค
พนักงานพิมพ์อักษรเบรลล์

ลูกจ้างประจำ


นายมานิตย์  ธิบุญเรือง
ช่างไฟฟ้า ช 4

นางศิริพร วงค์รุจิไพโรจน์
พนักงานธุรการ ส 4
   
ลูกจ้างอัตราจ้าง

นายศุภกร  ทองไหล
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

นางจุฑามาส  แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธนกร มอนไข่
เจ้าหน้าที่ระดมทรัพย์

นายยอด  สานสาย
พนักงานบริการอาคาร

นายชูชาติ  แสงสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำร้านนวด

นางสาวทวย  ลุงซู่
ผู้ช่วยห้องครัว

นายอำนาจ  หน่อสันสี
พนักงานขับรถยนต์

นายนง  กาญจนะ
พี่เลี้ยง

นางจันทร์หอม  ขันสุธรรม
พี่เลี้ยง

นางสาวศรีสุข หยกวิเชียรรุ้ง
พี่เลี้ยง
 

นางสาวเรือน  ลุงซู่
เจ้าหน้าที่ร้านค้า(กาแฟ)

นายประวิทย์  ยิ่งสนิท
ยามรักษาการณ์

นายธนวัฒน์  รุ่งน้อย
พนักงานนวด

นางสาวปรียานุช อุมาไพร
พนักงานบัญชี

 

นางจันทร์เพ็ญ มะนูญ
แม่ครัว

 
นางนัน มา
แม่ครัว
       

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นางสาวกาหลง  ดอกแก้ว
ครูอัตราจ้างนายจุฬา ม่วงไหมทอง
ครูอัตราจ้างนายจักรรินทร์   อินทจักร์
ครูอัตราจ้าง

 


นางสุทัศน์  ชำเรือง
พนักงานอัตรจ้าง

นายสมัคร แซ่ย่าง
พนักงานอัตรจ้าง


นายเสาร์รี  นวลวงศ์

พนักงานอัตรจ้าง


นางสาวลักษณา  ผุดผ่อง

พนักงานอัตรจ้าง


นางสาววาสนา  ศรีพนาศิริลาภ
พนักงานอัตรจ้าง
นายพิทักษ์  วิเวกนารมณ์
พนักงานอัตรจ้าง
นายอาซอ  มาเยอะ
พนักงานอัตรจ้าง

นายพีระศักดิ์ สุเนติโกวิท
พนักงานอัตรจ้าง

 

นางสาววาสนา ศรีพนาสิริลาภ
พนักงานอัตรจ้าง

 
 
นายภูรินท์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม
ลูกจ้าง
นางสาววรารัตน์ ธิลา
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายชัยเลิศ พัฒนาชาวไทย
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายเกียรติพงษ์ ประลองผล
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายพิชิต อำนาจปฏิการ
ลูกจ้างเหมาบริการ
นายธนัช -    
       
       

พนักงาน AIS CALL CENTERนางสาวปาณิศา ดวงต๋า
หัวหน้าเจ้าที่หน้า Call centerนางสาวนิภากรณ์  เกตุคง
เจ้าที่หน้า Call center


นางสาวศิรประภา  สุชาติ
เจ้าที่หน้า Call center


นางสาวศิริพร  ขำเพ็ง
เจ้าที่หน้า Call center