053 278 009

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ : นายประมวล พลอยกมลชุณห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าราชการครู


นายองอาจ แก้วจา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศิริพร ตันทโอภาส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมธุฤดี  ชัยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนงนุช  เสือโต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภรณ์ศิณี  ขันแก้ว
ครูชำนาญการ

นางเนื้อน้อง  จามา
ครูชำนาญการ

นางฟองศรี  มอนไข่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิชิตา เกศะรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
ครูชำนาญการ

นางนงนุช  จาแก้ว
ครูชำนาญกา

นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
ครูชำนาญการ

นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
ครูชำนาญการ

นางเพ็ญทิวา  จิตวรางคณา
ครูชำนาญการ

นางสาวฌิลลี ศรีนุ
ครูชำนาญการ

นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวพัทยา ใจแช่ม
ครูชำนาญการ

นายวัชชิระ หาญกล้า
ครู ค.ศ.1

นางสาวภรณ์รัชต์  บุญมาก
ครู ค.ศ.1

นายอรรถณพ  คุ้มมี
ครูผู้ช่วย

นายธนากร  ทิพรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤรงค์  แสนผาบ
ครูผู้ช่วย
นางสาววรารัตน์  ผลถวิล
ครูผู้ช่วย

นายพนม  บุญตอม
ครู ค.ศ.1

นางเรณู  ทรงคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทิศา นาราศรี
ครูผู้ช่วย


นายสมบัติ  กุมลาชัย
ครูผู้ช่วย

นายวิทยา  คล้อยตาม
ครูผู้ช่วย

นายสงกรานต์  บุญช่วย
ครูผู้ช่วย

นายกฤษณ์  ชิณกะธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพร  ไชยถา
ช่วยราชการ

นางสาวกาญจนา  มงค์คลสำโรง
ช่วยราชการ

นางสาวราตรี  มีชัย
ช่วยราชการ
 


 


ลูกจ้างประจำ

นางจันทร์เพ็ญ มะนูญ
แม่บ้าน บ 2

นายอภิชาต จาแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

นางจันทร์สม  ทิศานุรักษ์
พนักงานบริการ บ 2


นายมานิตย์  ธิบุญเรือง
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


นางศิริพร วงค์รุจิไพโรจน์
ครูช่วยสอน ส 3
   

พนักงานราชการ


นางฐิตาภา เรืองอร่าม

                               


ลูกจ้างอัตราจ้าง

นางสาวสุนิสา  โปธิ
ครูผู้สอนพิการซ้อน

นางสาวศริณญา  วงค์ฝั้น
ครูผู้สอนพิการซ้อน

นายศุภกร  ทองไหล
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ/ครูผู้สอน

นางสาวรุ่งนภา  ป๊อกฝ้าย
ครูผู้สอนพละ


นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
ครูผู้สอนดนตรีไทย


นางสาวภารดี  ปัญญานาค
ครูผู้สอนภาษาไทยนางสาวปัทมภรณ์  ธนอุดมโชติกานต์
ครูพยาบาล


นางสุชาวดี  หาญกล้า
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ

นางจุฑามาศ  แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธนกร มอนไข่
เจ้าหน้าที่ระดมทรัพย์

นางสาวอรสราภา  พรหมเทศ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวกัญญมล  อินทะพล
เจ้าหน้าที่ร้านค้า(กาแฟ)

นายชูชาติ  แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ประจำร้านนวด

นายสุวัทธิชัย อยู่กลัด
พนักงานบริการอาคาร

นางสาวธนภัทร  วงษ์เครือยศ
พนักงานบริการอาคาร

นายอำนาจ  หน่อสันสี
พนักงานขับรถยนต์

นายประวิทย์  ยิ่งสนิท
ยามรักษาการณ์

นายนง  กาญจนะ
พี่เลี้ยง

นางจันทร์หอม  ขันสุธรรม
พี่เลี้ยง

นางสาวศรีสุข หยกวิเชียรรุ้ง
พี่เลี้ยง

นางผอง  ลุงมู
พนักงานครัว

นายจะยี  จะแสง
พนักงานนวด

นายธนวัฒน์  รุ่งน้อย
พนักงานนวด

นายกิตติไกร  ใจสิน
พนักงานนวด

นางสาวธัญญาเรศ  มีทุน
พนักงานนวด
     
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นางสาวกาหลง  ดอกแก้ว
ครูผู้สอน


นายกรกฎ  ศรีบาล
ครูผู้สอน


นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย
ครูผู้สอน


นางสุทัศน์  ชำเรือง
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นายวีระ  ฤทัยกริ่ม
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นายเสาร์รี  นวลวงศ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นางสาวลักษณา  ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นายไมตรี  เพชรพิชิตชัย
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นางสาวนันทวรรณ  สุภาพวรพร
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นายพิทักษ์  วิเวกวนารมณ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


 


 

พนักงาน AIS CALL CENTER

นางสาวปาณิศา ดวงต๋า
หัวหน้าเจ้าที่หน้า Call center
นางสาวนิภากรณ์  เกตุคง
เจ้าที่หน้า Call cente


นายวิศัลย์ ศิริวัฒนานนท์
เจ้าที่หน้า Call center


นางสาวนภาวรรณ  เกียรติขจรบูรณ์
เจ้าที่หน้า Call centerนายบุญเหลือ อินมา
เจ้าที่หน้า Call centerนายปิติระยะ แก้ววิลาศ
เจ้าที่หน้า Call centerนายชาตรี นันตรี
เจ้าที่หน้า Call center