053 278 009

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ : นายชยุต ข่าขันมะลี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าราชการครู


นางมธุฤดี  ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทยาคม  ศรีโสภารัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ครูชำนาญการพิเศษ


นางฟองศรี  มอนไข่
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนงนุช  จาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาววิชิตา  เกศะรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเพ็ญทิวา  จิตวรางคณา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวฌิลลี ศรีนุ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวพัทยา ใจแช่ม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางภรณ์ศิณี  ขันแก้ว
ครูชำนาญการ


นางเนื้อน้อง  จามา
ครูชำนาญการ


นายพนม บุญตอม
ครูชำนาญการ


นายวัชชิระ หาญกล้า
ครูชำนาญการ


นางสาวภรณ์รัชต์  บุญมาก
ครูชำนาญการ


นายอรรถณพ  คุ้มมี
ครู ค.ศ.1


นายธนากร  ทิพรัตน์
ครู ค.ศ.1

นางสาววรารัตน์  ผลถวิล
ครู ค.ศ.1

นายสมบัติ  กุมลาชัย
ครู ค.ศ.1

นางเรณู  ทรงคำ
ครู ค.ศ.1


นางสาวสุทิศา นาราศรี
ครู ค.ศ.1


นายวิทยา  คล้อยตาม
ครู ค.ศ.1


นายสงกรานต์  บุญช่วย
ครู ค.ศ.1


นายกฤษณ์  ชิณกะธรรม
ครู ค.ศ.1


นางสาวอัณณ์ชญาณ์  สุริยพงศ์
ครู ค.ศ.1


นางสาวศริณญา  วงศ์ฝั้น
ครู ค.ศ.1


นางสาวสุดาทิพย์  คิดหมาย
ครูผู้ช่วย


นางสาวชลดา  ชลวิวัฒน์มงคล
ครูผู้ช่วย


นางสาวณิชากร  แก้วคำ
ครูผู้ช่วย
     
       

พนักงานราชการ
 


นางสาวอำไพ ศักดิ์ศรีพนา
พนักงานพิมพ์อักษรเบรลล์

ลูกจ้างประจำ


นายมานิตย์  ธิบุญเรือง
ช่างไฟฟ้า ช 4
 
ลูกจ้างอัตราจ้าง


นายศุภกร  ทองไหล
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์


นางจุฑามาส  แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวธนกร มอนไข่
เจ้าหน้าที่ระดมทรัพย์


นายยอด  สานสาย
พนักงานบริการอาคาร


นายชูชาติ  แสงสุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ประจำร้านนวด


นางสาวทวย  ลุงซู่
ผู้ช่วยห้องครัว


นายอำนาจ  หน่อสันสี
พนักงานขับรถยนต์


นายนง  กาญจนะ
พี่เลี้ยง


นางจันทร์หอม  ขันสุธรรม
พี่เลี้ยง


นางสาวศรีสุข หยกวิเชียรรุ้ง
พี่เลี้ยง

 
นายประวิทย์  ยิ่งสนิท
ยามรักษาการณ์


นายธนวัฒน์  รุ่งน้อย
พนักงานนวด

นางสาวปรียานุช อุมาไพร
พนักงานบัญชี

นางจันทร์เพ็ญ มะนูญ
แม่ครัว


นางนัน มา
แม่ครัว

 

นายณัฐ ติยะบุตร
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นางสาววิภาวี  ดวงศรี
ครูสอนภาษาไทย


นายดนัย คำใจเที่ยง
ครูสอนคณิตศาสตร์


นางสาวสุมาลี  พิทักษ์รัตนสกุล
พนังงานร้านกาแฟ


นางสาวลัดดาวัลย์  พิทักษ์รัตนสกุล
พนังงานร้านกาแฟ


นายสุบิน สุขสายอ้น
พนักงานขับรถยนต์

 

นายไพศาล ศรีสุวรรณ
พนักงานบริการอาคาร

 
 
       

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นางสาวกาหลง  ดอกแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นายจักรรินทร์   อินทจักร์
ครูอัตราจ้าง

 นางสุทัศน์  ชำเรือง
พนักงานอัตรจ้าง


 


นายเสาร์รี  นวลวงศ์

พนักงานอัตรจ้าง
 

นายสมัคร แซ่ย่าง
พนักงานอัตรจ้าง


นายพิทักษ์  วิเวกนารมณ์
พนักงานอัตรจ้าง


 
นายอาซอ  มาเยอะ
พนักงานอัตรจ้าง
นางสาววาสนา ศรีพนาสิริลาภ
พนักงานอัตรจ้าง

 
นายภูรินท์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม
ลูกจ้าง
นางสาววรารัตน์ ธิลา
ลูกจ้างเหมาบริการ


นายชัยเลิศ พัฒนาชาวไทย
ลูกจ้างเหมาบริการ

 

นายเกียรติพงษ์ ประลองผล
ลูกจ้างเหมาบริการ

 
       
 
พนักงาน AIS CALL CENTERนางสาวอิสรีย์  พงศ์พรฐากูร
หัวหน้าเจ้าที่หน้า Call centerนางสาวนิภากรณ์  เกตุคง
เจ้าที่หน้า Call center


นางสาวศิรประภา  สุชาติ
เจ้าที่หน้า Call center


นางสาวศิริพร  ขำเพ็ง
เจ้าที่หน้า Call center