053 278 009

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ : นายประมวล พลอยกมลชุณห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าราชการครู


นายองอาจ แก้วจา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศิริพร ตันทโอภาส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมธุฤดี  ชัยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวนงนุช  เสือโต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภรณ์ศิณี  ขันแก้ว
ครูชำนาญการ

นางเนื้อน้อง  จามา
ครูชำนาญการ

นางฟองศรี  มอนไข่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิชิตา เกศะรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
ครูชำนาญการ

นางนงนุช  จาแก้ว
ครูชำนาญกา

นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
ครูชำนาญการ

นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
ครูชำนาญการ

นางเพ็ญทิวา  จิตวรางคณา
ครูชำนาญการ

นางสาวฌิลลี ศรีนุ
ครูชำนาญการ

นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวพัทยา ใจแช่ม
ครูชำนาญการ

นายวัชชิระ หาญกล้า
ครู ค.ศ.1

นางสาวภรณ์รัชต์  บุญมาก
ครู ค.ศ.1

นายอรรถณพ  คุ้มมี
ครู ค.ศ.1

นายธนากร  ทิพรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤรงค์  แสนผาบ
ครูผู้ช่วย
นางสาววรารัตน์  ผลถวิล
ครูผู้ช่วย

นายพนม  บุญตอม
ครู ค.ศ.2

นางเรณู  ทรงคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทิศา นาราศรี
ครูผู้ช่วย


นายสมบัติ  กุมลาชัย
ครูผู้ช่วย

นายวิทยา  คล้อยตาม
ครูผู้ช่วย

นายสงกรานต์  บุญช่วย
ครูผู้ช่วย

นายกฤษณ์  ชิณกะธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวปูรณ์ภัสสร  สุริยพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศริณญา  วงศ์ฝั้น
ครูผู้ช่วย
 
 

นางสาวกาญจนา  มงค์คลสำโรง
ช่วยราชการ

นางสาวราตรี  มีชัย
ช่วยราชการ

นางสาวณัฐพร ไชยถา
ช่วยราชการ
 
 
 
 


ลูกจ้างประจำ

นางจันทร์เพ็ญ มะนูญ
แม่บ้าน บ 2

นางจันทร์สม  ทิศานุรักษ์
พนักงานบริการ บ 2

 

 
 


นายมานิตย์  ธิบุญเรือง
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


นางศิริพร วงค์รุจิไพโรจน์
ครูช่วยสอน ส 3
   
ลูกจ้างอัตราจ้าง

นางสาวภารดี  ปัญญานาค
ครูผู้สอนภาษาไทย


นางสุชาวดี  หาญกล้า
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ

นายศุภกร  ทองไหล
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ/ครูผู้สอน

นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
ครูผู้สอนดนตรีไทย


นางสาวธนกร มอนไข่
เจ้าหน้าที่ระดมทรัพย์

นางสาวอรสราภา  พรหมเทศ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวปัทมพร  ธนอุดมโชติกานต์
ครูพยาบาล

นางจุฑามาศ  แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธัญนันท์  โปธิ
เจ้าหน้าที่ร้านค้า(กาแฟ)

นายชูชาติ  แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ประจำร้านนวด
 
นายอำนาจ  หน่อสันสี
พนักงานขับรถยนต์

นายนง  กาญจนะ
พี่เลี้ยง

นางจันทร์หอม  ขันสุธรรม
พี่เลี้ยง

นางสาวศรีสุข หยกวิเชียรรุ้ง
พี่เลี้ยง

นายประวิทย์  ยิ่งสนิท
ยามรักษาการณ์


นายติ ลุงเล็ก
พนักงานบริการ


นางผอง  ลุงมู
พนักงานครัว

 


นางทวย  ลุงซู่
พนักงานช่วยงานครัว

นายธนวัฒน์  รุ่งน้อย
พนักงานบริการ

นายจะยี  จะแสง
พนักงานบริการ
       
       

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นางสาวกาหลง  ดอกแก้ว
ครูผู้สอนนายจุฬา ม่วงไหมทอง
ครูผู้สอน
 


นางสุทัศน์  ชำเรือง
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นายวีระ  ฤทัยกริ่ม
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นายเสาร์รี  นวลวงศ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นางสาวลักษณา  ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นายไมตรี  เพชรพิชิตชัย
เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย
   

 


 

พนักงาน AIS CALL CENTER

นางสาวปาณิศา ดวงต๋า
หัวหน้าเจ้าที่หน้า Call centerนางสาวนิภากรณ์  เกตุคง
เจ้าที่หน้า Call center


นายวิศัลย์ ศิริวัฒนานนท์
เจ้าที่หน้า Call center


นางสาวนภาวรรณ  เกียรติขจรบูรณ์
เจ้าที่หน้า Call center

นายบุญเหลือ อินมา
เจ้าที่หน้า Call center

นายปิติระยะ แก้ววิลาศ
เจ้าที่หน้า Call center


นายชาตรี นันตรี
เจ้าที่หน้า Call centerนางสาวศิระประภา  สุชาติ
เจ้าหน้าที่ Call center