053 278 009

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ : นายประมวล พลอยกมลชุณห์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้าราชการครู
 


นายองอาจ แก้วจา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางศิริพร ตันทโอภาส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมธุฤดี  ชัยชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพวงพันธ์ ทองปั้น
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรภี กรรณิกา
ครูชำนาญการ

นางชญาภา ธนาพิสิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนงนุช  เสือโต
ครูชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
ครูชำนาญการ

นางภรณ์ศิณี  ขันแก้ว
ครูชำนาญการ

นางเนื้อน้อง  จามา
ครูชำนาญการ

นางฟองศรี  มอนไข่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิชิตา เกศะรักษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
ครูชำนาญการ

นางนงนุช  จาแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
ครูชำนาญการ

นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
ครูชำนาญการ

นางเพ็ญทิวา  จิตวรางคณา
ครูชำนาญการ

นางสาวฌิลลี ศรีนุ
ครูชำนาญการ

นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์
ครูชำนาญการ

 

นางสาวพัทยา ใจแช่ม
ครูชำนาญการ

นายวัชชิระ หาญกล้า
ครู ค.ศ.1

นางสาวภรณ์รัชต์  บุญมาก
ช่วยราชการ


นายอรรถณพ  คุ้มมี
ครูผู้ช่วย


นายธนากร  ทิพรัตน์
ครูผู้ช่วย

 
นางสาวนฤรงค์  แสนผาบ
ครูผู้ช่วย
 
        
            
       นางสาววรารัตน์  ผลถวิล
                  ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐพร  ไชยถา
ช่วยราชการ

นางสาวกาญจนา  มงค์คลสำโรง
ช่วยราชการ

นางสาวราตรี  มีชัย
ช่วยราชการ
 
 


ลูกจ้างประจำ

นางจันทร์เพ็ญ มะนูญ
แม่บ้าน บ 2

นายอภิชาต จาแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

 

นางจันทร์สม  ทิศานุรักษ์
พนักงานบริการ บ 2


นายมานิตย์  ธิบุญเรือง
พนักงานขับรถยนต์ ส 2


นางศิริพร วงค์รุจิไพโรจน์
ครูช่วยสอน ส 3
   

พนักงานราชการ


นางฐิตาภา เรืองอร่าม


นางเรณู  ทรงคำ


ลูกจ้างอัตราจ้าง

นางสาวสุนิสา  โปธิ
ครูผู้สอนพิการซ้อน

นางสาวฐิติมา นิธิมหามงคล
ครูผู้สอนพิการซ้อน

นางสาวจินจิรา ชัยวงค์
ครูผู้สอนพิการซ้อน

นางสาวศริณญา  วงค์ฝั้น
ครูผู้สอนพิการซ้อน


นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
ครูผู้สอนดนตรีไทย


นายกรกฏ  ศรีบาล
ครูผู้สอนดนตรีสากล


นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย
ครูผู้สอนดนตรีสากล


นายศุภกร  ทองไหล
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ/ครูผู้สอน


นางสาวกาหลง  ดอกแก้ว
ครูผู้สอนประจำศูนย์ฝึกอาชีพ


นางสาวภารดี  ปัญญานาค
ครูผู้สอนภาษาไทย


นางสุชาวดี  หาญกล้า
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ


นางจุฑามาศ  แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวปรียาภรณ์  แสงคำมา
เจ้าหน้าที่ระดมทรัพย์


นางสาวธนกร มอนไข่
เจ้าหน้าที่ระดมทรัพย์


นางสาวอรสราภา  พรหมเทศ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


นางสาวกัญญมล  อินทะพล
เจ้าหน้าที่ร้านค้า(กาแฟ)


นายชูชาติ  แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ประจำร้านนวด


นายสุวัทธิชัย อยู่กลัด
พนักงานบริการอาคาร


นางสาวธนภัทร  วงษ์เครือยศ
พนักงานบริการอาคาร


นายอำนาจ  หน่อสันสี
พนักงานขับรถยนต์


นายประวิทย์  ยิ่งสนิท
ยามรักษาการณ์

 

นายนง  กาญจนะ
พี่เลี้ยง

นางจันทร์หอม  ขันสุธรรม
พี่เลี้ยง

นางศรีสุข หยกวิเชียรรุ้ง
พี่เลี้ยง


นายจะยี  จะแสง
พนักงานนวด

 


นายธนวัฒน์  รุ่งน้อย
พนักงานนวด


นายกิตติไกร  ใจสิน
พนักงานนวด


นางผอง  ลุงมู
พนักงานครัวเจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นางสุทัศน์   ชำเรือง

นายอดิศร  สุขคีรี

นายวีระ  ฤทัยกริ่ม

นายเสาร์รี  นวลวงศ์นายหล้า  ป้างอินทร์นายไมตรี  เพชรพิชิตชัยนายอาซอ มาเยอะนางสาวมัลลิกา ระวังการณ์


นางสาววาสนา ศรีพนาศิริลาภ


นางสาวลักษณา  ผุดผ่อง
   

พนักงาน AIS CALL CENTER

นางสาวปาณิศา ดวงต๋า
หัวหน้าเจ้าที่หน้า Call center


นางสาวภัทรานี  ยะปะนัน
เจ้าที่หน้า Call cente


นายวิศัลย์ ศิริวัฒนานนท์
เจ้าที่หน้า Call center


นางสาวนภาวรรณ  เกียรติขจรบูรณ์
เจ้าที่หน้า Call center

นางสาวศิรประภา  สุชาติ
เจ้าที่หน้า Call center