053 278 009

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ : นายชยุต ข่าขันมะลี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

                       ข้าราชการครู


นางมธุฤดี  ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ศ.3

 

นางสัตยาภรณ์  ใจสุภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ค.ศ.2

นายวิทยาคม  ศรีโสภารัตน์
ครู ค.ศ.3


นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม
ครู ค.ศ.3

 

นางสาวนงนุช  เสือโต
ครู ค.ศ.3

นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
ครู ค.ศ.3

นางเนื้อน้อง  จามา
ครู ค.ศ.2

นางฟองศรี  มอนไข่
ครู ค.ศ.3

นางภรณ์ศิณี  ขันแก้ว
ครู ค.ศ.2

นางสาววิชิตา  เกศะรักษ์
ครู ค.ศ.3

นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
ครู ค.ศ.2

นางนงนุช  จาแก้ว
ครู ค.ศ.2

นางสาวสุมาลี  เรือนตื้อ
ครู ค.ศ.2

นางเพ็ญทิวา  จิตวรางคณา
ครู ค.ศ.2

นางสาวฌิลลี ศรีนุ
ครู ค.ศ.2

นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์
ครู ค.ศ.2

นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
ครู ค.ศ.2

นางสาวพัทยา ใจแช่ม
ครู ค.ศ.2

นายพนม  บุญตอม
ครู ค.ศ.2

นายวัชชิระ หาญกล้า
ครู ค.ศ.1

นางสาวภรณ์รัชต์  บุญมาก
ครู ค.ศ.1

นายอรรถณพ  คุ้มมี
ครู ค.ศ.1

นายธนากร  ทิพรัตน์
ครู ค.ศ.1

นางสาวนฤรงค์  แสนผาบ
ครู ค.ศ.1
นางสาววรารัตน์  ผลถวิล
ครู ค.ศ.1

นางเรณู  ทรงคำ
ครู ค.ศ.1

นางสาวสุทิศา นาราศรี
ครู ค.ศ.1

นายสมบัติ  กุมลาชัย
ครู ค.ศ.1


นายวิทยา  คล้อยตาม
ครู ค.ศ.1

นายสงกรานต์  บุญช่วย
ครู ค.ศ.1

นายกฤษณ์  ชิณกะธรรม
ครู ค.ศ.1

นางสาวปูรณ์ภัสสร  สุริยพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศริณญา  วงศ์ฝั้น
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดาทิพย์  คิดหมาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา  มงค์คลสำโรง
ครู ค.ศ.1

นางสาวณัฐพร  ไชยถา
ครู ค.ศ.1

นางสาวชลดา  ชลวิวัฒน์มงคล
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชากร  แก้วคำ
ครูผู้ช่วย
   

พนักงานราชการ              
 

นางสาวภารดี  ปัญญานาค
พนักงานพิมพ์อักษรเบรลล์

          ลูกจ้างประจำ

นางจันทร์เพ็ญ มะนูญ
แม่บ้าน บ 2

นางจันทร์สม  ทิศานุรักษ์
แม่บ้าน บ 2

 


นายมานิตย์  ธิบุญเรือง
ช่างไฟฟ้า ช 4


นางศิริพร วงค์รุจิไพโรจน์
พนักงานธุรการ ส 4
ลูกจ้างอัตราจ้าง

นายศุภกร  ทองไหล
ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์

นางจุฑามาส  แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธนกร มอนไข่
เจ้าหน้าที่ระดมทรัพย์

นายธนกร  เชื้อพูล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวไพลิน  ธีระดานนท์
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล


นายชูชาติ  แสงสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ประจำร้านนวด


นายยอด  สานสาย
พนักงานบริการอาคาร


นางสาวทวย  ลุงซู่
ผู้ช่วยห้องครัว

นางจันทร์หอม  ขันสุธรรม
พี่เลี้ยง

นางสาวศรีสุข หยกวิเชียรรุ้ง
พี่เลี้ยง
 
นายนง  กาญจนะ
พี่เลี้ยง

นายอำนาจ  หน่อสันสี
พนักงานขับรถยนต์

นายประวิทย์  ยิ่งสนิท
ยามรักษาการณ์

นายธนวัฒน์  รุ่งน้อย
พนักงานนวด

นางสาวเรือน  ลุงซู่
เจ้าหน้าที่ร้านค้า(กาแฟ)
 
       

เจ้าหน้าที่ศูนย์สันทราย


นางสาวกาหลง  ดอกแก้ว
ครูอัตราจ้างนายจุฬา ม่วงไหมทอง
ครูอัตราจ้างนายจักรรินทร์   อินทจักร์
ครูอัตราจ้าง

 


นางสุทัศน์  ชำเรือง
พนักงานอัตรจ้าง


นายวีระ  ฤทัยกริ่ม
พนักงานอัตรจ้าง


นายเสาร์รี  นวลวงศ์

พนักงานอัตรจ้าง


นางสาวลักษณา  ผุดผ่อง

พนักงานอัตรจ้าง


นางสาววาสนา  ศรีพนาศิริลาภ
พนักงานอัตรจ้าง
นายพิทักษ์  วิเวกนารมณ์
พนักงานอัตรจ้าง
นายอาซอ  มาเยอะ
พนักงานอัตรจ้าง

นายวงศธร  สุขวสันต์สร้าง
พนักงานอัตรจ้าง

 นางสาวแซลีย์  ลิฝ่า
พนักงานอัตรจ้าง 

พนักงาน AIS CALL CENTERนางสาวปาณิศา ดวงต๋า
หัวหน้าเจ้าที่หน้า Call centerนางสาวนิภากรณ์  เกตุคง
เจ้าที่หน้า Call center


นางสาวศิรประภา  สุชาติ
เจ้าที่หน้า Call center


นางสาวศิริพร  ขำเพ็ง
เจ้าที่หน้า Call center
นายพัฒน์ภูมิ  เวชพาณิชย์
เจ้าที่หน้า Call center
นายฐิติวัฒน์  หาญสรเดช
เจ้าที่หน้า Call center