053 278 009

ข้อมูลทั่วไป


ปรัชญาการจัดการศึกษา (Motto)

อยู่อย่างมีประโยชน์ และไม่เป็นภาระแก่สังคม 

วิสัยทัศน์ (What to be)
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐาน บริหารจัดการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


อัตลักษณ์ของนักเรียน
มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ทักษะชีวิต
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
3. ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่

เป้าประสงค์ (For whom)
1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
3. นักเรียนมีคุณธรรม และทักษะด้านงานอาชีพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายสถานศึกษา
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้เข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
5. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล