053 278 009

ข้อมูลทั่วไป


ปรัชญา (Motto)

อยู่อย่างมีประโยชน์ และไม่เป็นภาระต่อสังคม 

วิสัยทัศน์ (What to be)
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำสู่สากล


อัตลักษณ์ของนักเรียน
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยวิถีพอเพียง
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนานักเรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนด้านวิชาการ งานอาชีพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และคุณธรรมอัตลักษณ์
เป้าประสงค์ (For whom)
1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
3. นักเรียนมีคุณธรรม และทักษะด้านงานอาชีพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้เข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษา
   อย่างมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
5. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล