053 278 009

ข้อมูลทั่วไป


ปรัชญาการจัดการศึกษา (Motto)
อยู่อย่างมีประโยชน์ และไม่เป็นภาระแก่สังคม
 

วิสัยทัศน์ (What to be)
เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น อัตลักษณ์ของนักเรียน
มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ทักษะชีวิต
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
2. พัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ หลักธรรมาภิบาล
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
5. พัฒนาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

เป้าประสงค์ (For whom)
1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
3. นักเรียนมีคุณธรรม และทักษะด้านงานอาชีพ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายสถานศึกษา
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ให้เข้าถึงและได้รับบริการทางการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตร และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
5. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล