053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561