053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  นักเรียนระดับชั้น ป. 1 ป. 2 ร่วมกิจกรรม งานเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ 16 จัดโดยสาขาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่