053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562