053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  คณะครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น