053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณบดีพร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ังหวัดเชียงใหม่