053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562คณะนักศึกษาภาควิชากิจกรรมบำบัด ชั้นปีที่ 3  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพของโรงเรียน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน