053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯจัดกิจกรรมบูรณาการ หน่วยการเรียนลอยกระทงโดยนักเรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระและได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำกระทงและตกแต่งโคมล้านนา