053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดกิจกรรม English Day Camp ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยความร่วมมือด้านอาสาสมัครจากโครงการยูแสค (USAC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่