053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สมาพันธ์คริสตจักรไทยในแคลิฟอเนียและชุมชนคนไทยในสหรัฐอเมริกา มอบไม้เท้าขาวจำนวน 160 อันพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่