053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน