053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรด้าน การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การจัดทำสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มสถานศึกษา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๖”
วันที่ ๒๓ - ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่