053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  รับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย”
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” โดยคณะกรรมการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน