053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมหลักสูตรนักออกแบบการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning Designer) สำหรับครูผู้สอนของโรงเรียน จำนวน 32 คน ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ มะขามป้อมอาร์ตสเปช อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.ประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการอบรม