053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  ตัวแทนฝ่ายบริหาร และคณะครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี