053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  โครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสำรวจพันธุ์ไม้ พร้อมทั้งจัดทำและติดป้ายรหัสประจำต้นไม้ เพื่อการเรียนรู้เรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่