053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตร เป็นองค์กรที่ได้เข้าร่วมดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) มอบโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ไว้ ณ วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2563