053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  วันที่ 30 สิงหาคม 2563 งานจัดการเรียนร่วม นำโดยนางมธุฤดี ชัยชนะ หัวหน้างาน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเองและการมีจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนเรียนร่วม ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ และศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดฯ