053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563
1. นางนงนุช จาแก้ว ได้รับยกย่องเป็น “ครูต้นแบบผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู” หนึ่งโรงเรียนหนึ่งต้นแบบผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ประจำปี พ.ศ.2563 ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6
2. นางสาวพัทยา ใจแช่ม ได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการครูดีเด่น ระดับกลุ่มสถานศึกษา” ของสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ ประจำปี 2563