053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอขอบคุณกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณ พลตรีนพรัตน์ แป้นแก้ว
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
ให้แก่นักเรียนและจัดกิจกรรมจิตอาสา พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร้องทางการเห็นของโรงเรียน
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ