053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาทักษะการสอนอ่าน เขียน อักษรเบรลล์สำหรับครู บุคลากร"

 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะการสอนอ่าน เขียน อักษรเบรลล์สำหรับครู บุคลากร" จำนวน 60 ชั่วโมง และใช้เทคโนโลยีการผลิตสื่อสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น