053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเห็น โดยคณะครูที่ผ่านการอบรม "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยด้านการปฐมพยาบาลให้แก่ครู อาจารย์ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนพิการทางการมองเห็น" ระหว่างเวลา 08.00 น.-16.30 น. ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่