053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 27-29 กันยายน 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในการจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดกิจกรรมวิทยาศาตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเพื่อเตรียมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีโรงเรียนจำนวน 17 โรงเรียนและครูจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้