053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ตรวจคัดกรองโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยทั้งหมดมีผลการตรวจเป็นลบ (Negative)