053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรมการปลูกข้าวอินทรีย์ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกข้าวอินทรีย์ในวงบ่อซีเมนต์ "ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้เกิดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต การบริโภค การแปรรูป จนถึงการจำหน่าย เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยีางยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น