053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

กิจกรรม "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย