053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 


หน่วยเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยเลือกตั้งที่ 3

วันที่ 21 มกราคม 2565 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565 - 2566 หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ระหว่างเวลา 13.00 น. - 15.30 น. โดยมีสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 169 คน สมาชิกสมทบ จำนวน 9 คน และ ดร.ประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานหน่วยเลือกตั้ง