053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ขอแสดงความยินดี รางวัลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลเหรียญเงิน รายการแข่งขันกีฬาโกลบอล ทีมหญิง นางสาวเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต นางสาวศิริบุตร  มุสิกะโปดก นางสาวเสาวลักษณ์  เรือนสม และนางสาวโชติมา  พุฒฤทธิ์ จากการแข่งขันกีฬาคนพิการครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 3 เมษายน 2565