053 278 009
กิจกรรมของโรงเรียน

 

ร่วมการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี

นายสมบัติ  กุมลาชัย และ นายสงกรานต์  บุญช่วย ครูผู้สอนวิชาดนตรี โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนืออฯ จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนทักษะดนตรี สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ